News

Vishva Mahaparivartan Mela

“Vishva Mahaparivartan Mela”

 

A grand programme is to be going on at Nandura named as “Vishva Mahaparivartan Mela” from 25th Dec 2019.

The contents of this mela are “Chaitanya Navdurga Darshan”, “Bharat Maa Ki Pukar”, ‘Vyasan Mukti Drama”, etc.